Termin kultury jest niezwykle obszerny. Zawiera w sobie tyle treści, że naszemu dzisiejszemu zagadnieniu moglibyśmy poświęcić dziesiątki wpisów, a i tak nie zawarlibyśmy w nich wszystkiego. Nasz artykuł podzieliliśmy na dwa, z czego jeden będzie omówieniem kultury, jako takiej i opisaniem pokrótce niektórych jej rodzajów. Natomiast drugi będzie traktował o zmianach kulturowych i o tym, jak kreowała się przez lata i wygląda ona dzisiaj.

Czym jest kultura?

Pojęcie kultury od wieków badają nie tylko teolodzy, socjologowie czy filozofowie. Jest ono szczególnie znane kulturoznawcom, którym zgłębianie jej towarzyszy na każdym kroku. Nie może się nazwać badaczem kultury ten, którego umysł pozostaje zamknięty na otoczenie. Osoby nie przyjmujące do siebie postanowień innych oraz odrzucające tolerancję względem odmienności, często mają większy problem z zaakceptowaniem siebie, niż społeczeństwa. Najprostszym wytłumaczeniem tego, czym jest kultura może być wyjaśnienie iż jest to zbiór materialnego i duchowego dorobku człowieka, który na przestrzeni lat był pielęgnowany i podtrzymywany dla potomnych.

Jednak taka definicja kultury jest niezwykle uszczuplona i jak zawsze, kiedy w grę wchodzi opis encyklopedyczny określony przez badaczy, również pojęcie kultury ma swoje rozgałęzienia. Dla człowieka natomiast największą wartość mają te z nich, które powiązane są bezpośrednio z mieszkańcami planety.

Wyróżnić możemy więc kulturę materialną, duchową oraz społeczną, zwana również normatywną. Jak może wskazywać sama nazwa, kultura materialna odnosi się do rzeczy namacalnych. Są to rzeczy wykonane ludzkimi rękoma: mogą to być zarówno przedmioty codziennego użytku i obiekty architektury. Obiekty zaliczane do kultury materialnej rozpoznawane są jako te, które posiadają praktyczne zastosowanie w codziennej egzystencji człowieka.

Kulturalnie doinformowani

Zupełnym przeciwieństwem kultury materialnej jest kultura duchowa. Skupia się ona przede wszystkim wokół tego co jest tworzone przez ludzi i dla ludzi, jest osiągalne dla wszystkich, ale nienamacalne. Uwzględnić możemy w tym przypadku przede wszystkim dzieła sztuki muzycznej i plastycznej, literaturę, wiedzę, religię czy filozofię. Człowiek poświęca wiele czasu na to, aby zobrazować swoje przekonania i zamanifestować kulturę, jakiej jest oddany. Pragnie być utożsamiany z tym w co wierzy, a więc dąży do tego, aby rozpoznawalne dla określonej kultury przedmioty towarzyszyły mu w codziennym życiu lub miał on możliwość stykania się z nimi, kiedy nabierze takiej ochoty. Naszym kolejnym zagadnieniem będzie kultura społeczna.

Określa ona ogólnie przyjęte normy zachowań w społeczeństwie np. moralność, wierzenia czy uczestnictwo kulturalne. Postępując według jej zasad, spodziewamy się iż zostaną one zastosowane również w naszym kierunku ze strony innych przedstawicieli społeczeństwa. Kultura społeczna jest bardzo obszerna, a więc i ona ulega podziałom m.in. na kulturę narodową, lokalną czy regionalną. Człowiekowi najdłużej towarzyszy kultura lokalna definicja jej jest ściśle powiązana z kulturą ludową, w której ma korzenie.

Dotyczy osób żyjących na wyznaczonym obszarze. Dominujące cechy kultury lokalnej to także jej głębokie nawiązania do podań i legend, ustny przekaz oraz łatwość w odbiorze przez co często jest określana mianem kultury dla niskich klas społecznych. Chociaż aż do XIX wieku była ona znana na szeroką skalę, współcześnie niewiele osób utożsamia się z tym, co niosła ze sobą kultura lokalna przykłady dowodzące jej istnienia z szacunku dla przeszłości przechowywane są w muzeach lub specjalnie przystosowanych do tego celu skansenach.

Podsumowanie

Rozróżniamy również m.in. kulturę masową nastawioną na przekaz jak największej ilości informacji szerokiemu gronu i kulturę elitarną, której przedstawiciele uważają się za koneserów kulturowych nie dopuszczających do siebie tzw. kultury niskiej (masowej), a jedynie wybrane, wybitne elementy. Jednostki, które nie przyjmują do wiadomości tego typu ustaleń zapoczątkowali kulturę alternatywną, tzw. kontrkulturę, z której wywodzi się wiele subkultur.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder